23.11.2020

Partneri Geoparka - Cai mei

1. Svi vas na Visu znaju kao Marijicu? Kako se stvarno zovete, odakle dolazite? Možete li nam reći nešto o sebi?
Ja sam malezijski Kinez. Moje kinesko ime je 彩 梅 / cai mei, naše prezime je 葉 / ye. Ovdje na Visu, od Visa do Komiže, zovu me Marija, Mary, Mare, Marijica, Cai mei, čak i Bačikina!

Moja profesija je bila modni dizajner. Kako volim iskusiti i steći različite vještine u životu, život me odveo u različite smjerove, kao što to život često čini! Počela sam putovati oko svijeta kako bih mogla razumjeti različite kulture i moći vidjeti i doživjeti svijet vlastitim očima, komunicirajući s ljudima.

2. Kako to da ste odlučili živjeti upravo na Vis?
2013. godine išla sam na odmor na otok Korčulu, s prijateljima. Odlučila sam pronaći i posjetiti neki drugi otok kako bih još više vremena provela sa svojim prijateljem. Pokazala sam na daleki mali otok, na karti. Vis, “Otok pobjede”.
Odlazak iz Londona na otok Vis, dao mi je slobodu da vodim jednostavan život. Odlučila sam zauvijek napustiti London i započela svoj život u Komiži.

3. Čime se inače bavite živeći na otoku Visu?
Vodim Air B&B za apartman Marijica i brinem se o posjetitelje tijekom sezone i volim njegovati svoj vrt tijekom cijele godine. Osim toga, voljela bih biti uključena u razne kreativne projekte ili pomoći prijateljima koji rade na njihovoj zemlji.

4. Izgleda da ste pronašli svoj mir na otoku Visu?
Život u Komiži doista mi je dao veliku ravnotežu. Volim ovo - život "pomalo"! To ne znači da ne radimo puno, samo polako! A ovo nam pruža zadovoljstvo da radimo ono što želimo; ja npr čitajući svoju knjigu rano ujutro, provodeći vrijeme sama sa sobom. Blaženstvo.

5. Vrlo dobro balansirate između aktivnosti raznih udruga, festivala, radionica o ekologiji, kuhanja i s djecom .. Primijetili smo da tamo gdje se nešto događa je i Marijica...
Da, zamoljena sam da budem dio festivala Goulash Disko, pomažući festivalu s dječjim radionicama uz lokalnu podršku.

6. Bavite se/radite i s vlastitom kućom? Kao iznajmljivač, vi ste i službeni partner Geoparka. Postoji jedna vrlo simpatična priča u vezi vašeg početka iznajmljivanja apartmana ... Od prve zarade u turizmu donirali ste novac?! To je istina?
Studio apartman Marijica dao je doprinos organizaciji Dragodid, udruzi koja se bavi suhozidima, da obnovi zid stare kuće u Dragodidu. Vjerujemo da je uvijek dobro moći pridonijeti lokalnoj zajednici. Sljedeće godine radila sam kao prevoditelj za Georpark Vis. I Marijica će i nadalje doprinositi;))).

7. Volite puno biti sama sa sobom rano ujutro, piti vlastitu kavu i čitati knjigu?
Da. Ovo je vrijeme rezervirano za mene i ljudi to razumiju i ostavljaju me na miru.

8. Imate li novih planova?
Voljela bih raditi neke poslove izgradnje zajednice između starijih i djece. Stariji ljudi nose brojne vještine i znanja o prekrasnim tradicijama ovog otoka i vjerujem da ih treba prenijeti na mlađe generacije kako bi se sačuvali.

9. Angažirani ste kao prevoditeljica da pomognete mladoj Teni, UNESCO-ovoj ocjenjivačici, kada je ispred UNESCO-a, došla u kontrolu terena. Jeste li već bili svjesni čemu otok Vis teži, da postane svjetski poznata destinacija?
Kad je otok Vis bio na ocjenjivanju za UNESCO, radila sam kao prevoditelj za Tenu, UNESCO-vu evaloatoricu iz Mongolije. Bilo je to izvrsno iskustvo jer sam toliko naučila o otoku Visu.

10. Što mislite „danas“ o Geoparku Viški arhipelag?
Izvrsno što je otok Vis nominiran i priznat od UNESCO-a, što pomaže otoku Visu da očuva okoliš i uči svakoga od nas važnosti brige o prirodi. I tim Georparka Viški arhipelag je postigao mnogo. Nadam se da će više napora i suradnje unutar partnera i lokalnih vlasti održati Georpark Viški arhipelag jačim te postići UNESCO standard.

11. Iako danas pripadate lokalnom stanovništvu grada Komiže, imate li što za porućiti lokalnom stanovništvu?
Što bih rekala mještanima? Hvala vam što ste me otvoreno prihvatili. Moramo surađivati ​​jedni s drugima kako bismo se brinuli o našem Otoku.

Hvala Cai mei na razgovoru!

OUR PARTNERS - INTERVIEW WITH CAI MEI

1. Everyone on Vis knows you as Maryca? What is your real name, where do you come from?Can you tell us something about yourself?
I am Malaysian Chinese.  My Chinese given name is 彩 梅/cai mei, Our family name is 葉 /ye. Here on Vis Island, from Vis to Komiža, I am known as Maria, Marija, Mary, Marijica, Mare,Cai mei even Bacikina!

My profession was Fashion Designer. As I love to experience and gain different skills in life, life took me to different directions, as life often does! I started to travel around the world so I could understand the different cultures and be able to see and experience the world with my own eyes, interacting with people.

2. How come you decided to live right on Vis?
In 2013, I came to have a holiday with friends on Korcula Island. I decided to find another island to spend more time with my friend. I pointed at the faraway small island, on the map. Vis, “ Victory Island” .
Leaving London for Vis Island , giving me the freedom to be close to lead a simple life. I decided to leave London for good and started my life in Komiža.

3. What do you do otherwise, what do you do on the island of Vis?
I run Air B&B for Marijica apartment and look after the visitors during the season and I love tending to my garden throughout the year. Apart from that I'd like to be involved in various creative projects or help out friends working on their lands.

4. Looks like you found your balance on the island of Vis?
Living in Komiża has indeed given me great balance. I love it here - the “pomalo” life!  This doesn’t mean we don’t work much, we just take it easy ! And this gives us pleasure to do what we want to do ; me reading my book early morning, spending my own solitude time. Blissful.

5. You balance very well between the activities of various associations, festivals, workshops on ecology, cooking and with children .. We noticed that where something happens there is also Maryica ;)))
Yes, I was asked to be part of the Goulash Disko festival here, helping the festival with kids workshops with local support.

6. You also deal/work with the apartment? As apartment's renter you are also Geopark's official partner.. There is one very sympathetic story, regarding your start as apartment's renter...From your first earnings on apartments and in tourism, you donated money?! Is it true?
Marijica Studio Apartment has contributed to the Dragodid organization to restore the old house dry wall in Dragodid. We believe it is always good to be able to contribute to the local community. The following year, I worked as the translator for Archipelago Georpark. And Marijica will continue contribute.

7. You like a lot to be with yourself early in the morning, drinking your own coffee and reading a book?
Yes. This is the time reserved for myself and people understand this and leave me alone.

8. Do you have new plans?
I'd like to do some community building work between elderly and children. Elderly people carry many skills and knowledge of this island's beautiful traditions and I believe that they need to be passed on to the younger generation so they are preserved.

9. You were hired as a translator to help a young person, Tena, an UNESCO evaluator, when she was practically in control of the field. Were you already aware of what the island of Vis was striving for, to become a world-famous destination?
When Vis island was undergoing  evaluation for UNESCO, I worked as a translator for Tena, UNESCO Evaulot from Mongolia. It was a great experience as I learnt so much about Vis Island.

10. What do you think now about Geopark Vis Archipelago?
It was excellent that Vis Island is nominated for UNESCO, this helps Vis Island to preserve nature and teaches each of us the importance of taking care of our nature. And the team within Georpark  Vis Aechepelago has come so far , I hope more efforts and collaborations within the partners and local authorities will keep Georpark Vis Archpelago grows stronger and achieve UNESCO standard.

11. Although you are now part of the local population of the Town of Komiža, do you have anything to say to the local population?
What would I say to the locals? Thank you for accepting me with an open mind and we must work in harmony with each other to take care of our Island .

Thank You Cai Mei on your time!

Partneri Geoparka - Cai mei

Posljednje novosti

5.12.2023

3D model olupine zrakoplova B-24 Tulsamerican

više
8.10.2023

Čišćenje lokve Krušovica

više
4.9.2023

Radionica "Morski otpad"

više
Ostale aktualne novosti