Pravila ponašanja u geoparku

Strogo je zabranjeno sakupljanje, premještanje i odnošenje stijena i geoloških uzoraka sa zaštićenih područja i označenih geo lokaliteta.

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/2013) definira zaštićena područja. Na području Geoparka Viški arhipelag nalaze se Spomenici prirode i Značajni krajobrazi, dok ekološka mreža Natura 2000 obuhvaća sav teritorijalni i većinu akvatorijalnog dijela Geoparka.

Prema članku 117. zakona o zaštiti prirode Spomenik prirode je:

pojedinačni neizmijenjeni dio prirode koji ima ekološku, znanstvenu, estetsku ili odgojno-obrazovnu vrijednost.

Na spomeniku prirode dopušteni su zahvati i djelatnosti kojima se ne ugrožavaju njegova obilježja i vrijednosti.

Spomenici prirode na području Geoparka su: Jabuka, Brusnik, Modra špilja, Medvidina špilja, Zelena špilja

Prema članku 118. zakona o zaštiti prirode Značajni krajobraz je:

prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.

U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

Značajni krajobrazi na području Geoparka su: Stiniva i otočić Ravnik

Na području Geoparka korištenje prirodnih dobara provodi se na temelju planova gospodarenja prirodnim dobrima vodeći računa o očuvanju bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.

Zabranjeno je korištenje prirodnih dobara na način koji uzrokuje:

– oštećivanje površinskih ili podzemnih geoloških, hidrogeoloških i geomorfoloških vrijednosti,

– narušavanje povoljnog stanja divljih vrsta i staništa,

– smanjenje bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti.