Tko želi znati više

SVETI OTOK SVETAC

Komiški ribar barba Ivan Vitaljić Gusla, sada već pokojni, otvara pred nama svoju knjigu sjećanja, a sjećanje njegovo oživljuje davne događaje ovog malog insularnog svijeta čija je sudbina vazda bila morem određena:

A sad ću van pripovidat obo dogadjaju u koji je teško povirovat, a ja san bil svidok. To je bilo kad smo zimi ribali na jastoge. Mi smo bili na jastoge na jidra. Mi smo našon gajeton na jidra došli na Jabuku lovit jastoge a Pace je svojon gajeton došal lovit popuvnicama. To je bilo trideset i sedme.

Na Jabuku smo došli maistralen, friskin maistralen i stavili smo šesnaste sinjalih na jastoge. Kad smo stavili vrše, došli smo pod kraj i da ćemo očistit kumpire. Tega dana tri puta smo čistili kumpire, a nismo ih očistili, a nismo jih jili.

Ja govorin: "Naši, ostavite kumpire, ne komodo me vrime, moća dvizot" (sumnjivo mi je vrijeme, ajmo dizati vrše). Išli smo odma i pripoštali vrše i došli opet pod kraj i opet oni da će očistit kumpire. "Naši, vajo portit, ne komodo me vrime", govorin ja družini. Imal san niku silu u sebi koja me je tirala da idemo ća. U to došal je veliki jedrenjak, školski brod "Jadran" na Jabuku sa podoficirima iz Šibenika. I komandant broda pita barba Andriju Kuljiša Paceta:
- Barba, imate li ribe?
- Ne, kapetane, nemamo jer smo tek bacili mriže. A kakav je, kapetane, barometar?
- Barometar naglo pada. Mi idemo prema Šibeniku.
Na Jabuku se uvik jedon s drugin dogovara i moj otac govori barba Andriji Pacetu:
- Parente (rođače), mi gremo ća put Sveca - A on na to odgovara:
- Ivane, mi ćemo još pocekot jelnu uru za dvinut mriže. - A bilo je još bit će pol ure sunca. Mi smo partili i vozimo put Sveca. Bila je još bonaca. Veslamo, veslamo, a počel je kao mali južin. Preko dneva je bila bonaca kalma, bil je koji refulić tramontanelice, maistral, pulentac, južinet. Sve su se mali vitrići minjali, a to je znak da će slabo vrime. I kalebi su bili stalno inventani visoko povrh Jabuke. Jer kalebi kad ćute slabo vrime onda su inventani – lete visoko iznad škoja. Može bit nebo čisto kao spada, more mirno kao ulje, a za uru vrimena nevera koja sve lomi. Ti ne vidiš oblaka, ali kaleb to ćuti.
- Somo voste, naši, somo voste! - govorin ja bodreći veslače. A flok smo bili iskidali kad smo put Jabuke jidrili. Ja govorin ocu pokojnemu, a bili smo u četiri, nas četiri u brodu i Pace je bil u četiri, ja govorin: “Ti zakarpi flok, stavi pecu na flok, a jo ću vozit na njih dvojicu somo neka kurimo.”

I voga, voga! (veslaj) I mi smo se udaljili bit će četiri milje od Jabuke na vitar, na jugo. I počel je južin. A mi smo imali novi novcati brod, nova jidra, friško učinjen brod, pri godišće. I mi smo isali (digli) jidra. Kad smo mi dvigli jidra, ova družina, bil je Pavulo Amanov s nama i Mike Minćun, i oni gladni, umorni, tili su malo počinut, malo baškota polit vinen i založit se, a ja govorin:
- Holte jedan na temun (kormilo), ja ću vozit (veslati)! - Ne da me je bilo strah, nego san ćutil niku silu, niku prominu u tilu. I ja san vazel vesla. Imal san dvadeset i tri godišća. Još ni puno puhalo. Uhvatila nas je noć kad smo bili četiri-pet milja od Sveca. Odjedanput se nebo pokrilo oblacima, a pri nego se arija pokrila, uvik mi je na pamet, brojil san osamnaest koćih talijanskih koje su koćale ispod Jabuke put Visa. Vidila se je svitlost njihova. I odjedanput se pokrila arija (naoblačilo se). A pri nego se noć učinila, mi smo barba Andriji Pacetu bili dvigli feral. Mi smo njega vidili kad smo partili kako on dviže mriže. Ali dokle je on mogal dvinut mriže već je počel južin i on već ni na vesla vozil nego je odma ispod Jabuke dvigal jidra. I on je nama odgovoril feralon. Ali on ni mogal držat rotu put Sveca. Jidril je put Visa ili put Splitskih vrata. On je nama odgovoril feralen, ali odgovoril nan je puno ispod vitra, siguro četiri-pet milja ispod nas. Posli smo mu činili sinjale feralen, ali mi njegovega ferala već nismo vidili. Jednu milju od Sveca mi smo majinali (spustili) jidro i voga na vesla. Nismo jidra ni podvezali, a grmi, sijeva, pokrijena arija. I došli smo tako na Svetac u Zarušku. Isto smo brod navukli, isto smo brod stavili na suho - dognal je vitar, vitar i kiša. Nećete mi virovat, stine je nosilo, stine je vitar nosil. Dognala je grego-tramontana, stine je, sinko, nosil vitar.

Mi smo odnili robu i kašetu s kumpirima i lopižon da ćemo gori u bunjac iskuhat jer ribe nismo imali. I treći put smo tek te kumpire očistili, dovršili čistit kumpire i iskuhali smo ih, ali ih nismo mogli jist od žalosti što ni Pace došal na kraj. Od žalosti nismo mogli jist. Večera je ostala na temun u taj bunjac. Tad nismo bili u spilu Mancinovicu, nego san ja bil sagradil bunjac u Zarušku i pokril ga laton.

I tu u temu bunjcu u Zarušku mi smo se sakrili. Kogod je drijemao, kogod je bil budan. Pavulo Aman nekoliko je putih u snu skočil: "Ovo ih, ovo gredu!"

I dogodil se mirakul! Bit će bilo još dvi ure do dneva - Pace je došal! Ma kako je došal to se ne more razumit. To je jedan slučaj od miljuna. On je jidril put Splitskih vrata jugon i kad je dognala ta velika nevera, on je jidra sva skratil i stavil je flok izmeju sartija - jidro svetega Antunija i vozil je u pola krme. On je moguće ćutil da gre put Sveca, ali on to ni mogal znat, nego eto, na božju sriću, što se uža reć. I oni su jedan drugega bili oprostili griha. Oni su slučajno došli na možda pedeset metrih od kraja i vidili su da je kraj i poznali su Svetac. Došli u Dulnje Voje. Onda da će put Zaruške. Ali nisu mogli probit. Provali su dva-tri puta, ali ni se moglo. Onda su se armižali u Dulnje Voje. Iskrcali su Eugena Paceta i Eugen je došal po kraju do nas u Zarušku.

To je bil mirakul kad smo vidili Eugena. Mi smo porinuli odma jedan guc i išli smo tamo s tin gucon i tako zajedno s njima na vesla uspili smo se probit do Zaruške.

Sutradan u rasvanuće došal je jedan veliki talijnski brod od dvadeset vagunih a bez pinke jidar. Sva mu jidra odnilo. I kad mu je barba Andrija Pace odnil ništo ribe za prodat, govori mu kapitan da tega još nikad ni doživil. More je govorilo da će pogucat čovika. "Jadran" je došal u Šibenik i pital je radio-stanicon na Vis jesu li se spasili oni ribari što ih je vidil na Jabuku. A "Jadranu" je bilo sve polomilo i bil je izgubil jednega mornara. A četarnaest talijanskih koćih te se je noći potopilo, aperilo, i Italija je bila proglasila nacionalnu žalost. To je bila katastrofa.

I to je bilo zadnji put ovemu staremu barba Andretu Pacetu da je bil na Jabuku. A on je bil najžešći za ribat Jabuku. A tad će bit imal blizje šezdeset godišć. I kad je došal u Komižu izul se bos i išal svetemu Mikuli izvršit zavit.

To se ne more virovot kaki je to vitar bil. Mi smo debelun kadenun bili pritiskli latu od bunjca da je vitar ne odnese. Stine od četiri-pet kilih je nosilo. Mi smo bili siguri da se je Pace potopil i da su svi poginuli. Da smo imali sviću bili bismo je užegli za duše njihove, ali dogodil se je veliki mirakul - gajeta Paceta dojidrila je iz drugega svita na sveti otok - Svetac.

Autor: Joško Božanić